EUREGIO3 – společně do budoucnosti

Na prvním zasedání Rady EUREGIO3 v roce 2022 bylo dohodnuto, že spolupráce mezi třemi sekcemi, která byla dosud velmi dobrá, by měla být dále posílena a institucionálně propojena.

První viditelnou známkou tohoto společného přístupu je nové logo EUREGIO3 s jednotnou podobou a společné webové stránky (www.euregio3.org).

Silní partneři pro rozvoj našeho regionu v srdci Evropy: to jsou EUROREGIONY v regionu tří zemí Německo - Rakousko - Česká republika. S cílem sladit a prohloubit společnou práci pro nadcházející měsíce a posílit společnou identitu se Rada EUREGIO3 sešla v únoru 2022 na pracovním zasedání v Horním Rakousku.

Přivítání opata Lukáše Dikanyho také určilo tematické východisko společné porady. Opatství Schlägl je historicky a kulturně zakořeněno v regionu tří zemí a má četné vazby na Bavorsko i Českou republiku.

Předsedkyně Gabriele Lackner-Straussová přivítala účastníky za hostitelské EUREGIO a vyjádřila potěšení nad zintenzivněním spolupráce.

Věcné diskuse se zaměřily na příležitosti a výzvy spojené s vytvořením Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) byla vytvořena s cílem usnadnit přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci mezi členskými státy nebo jejich regionálními a místními orgány. ESÚS umožňují partnerům realizovat společné projekty, vyměňovat si odborné znalosti a zlepšovat koordinaci územního plánování.

Panuje shoda na tom, že další krok musí být učiněn směrem k prohloubení spolupráce a dosažení národní i evropské viditelnosti. EUROREGIONY jsou takříkajíc katalyzátory a mají možnost provádět "zahraniční politiku v malém měřítku" přímo na místě.

ESÚS nabízí velkou příležitost, jak se přizpůsobit budoucnosti a zdůraznit přidanou hodnotu s ohledem na společná témata přeshraničního regionálního rozvoje.

"Nový typ spolupráce v rámci ESÚS by dal EUREGIO3 silný hlas v EU a znovu ukázal, že jsme silné EUREGIO v srdci Evropy," je přesvědčena předsedkyně Gabriele Lackner-Straussová.

Libor Picka, předseda Euroregionu Šumava, zdůrazňuje: "Naším hlavním cílem je posunout spolupráci našich tří národních struktur EUREGIA na další úroveň a ještě cíleněji tak podpořit důležitý přeshraniční rozvoj."

Okresní rada a 1. předseda EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní Inn potvrzuje: "Pokud se nám podaří definovat společné cíle a zřídit přeshraniční rozhodovací orgány, získáme co nejlepší pozici uvnitř i navenek."

Důvěryhodná spolupráce tří EUREGIÍ by se nyní měla projevit i institucionálně - nastoupení této společné cesty bylo jedním z hlavních výsledků setkání.

Rada EUREGIO3 se bude v budoucnu scházet čtvrtletně a na příštím zasedání se dohodne na společném obsahu a tématech rozvoje pro nadcházející roky.

Další společná cesta již byla nastoupena prostřednictvím procesu vývoje nového loga s jednotným vzhledem a společného sloganu Společně. Dále. Růst.

Dalším milníkem bude jubilejní rok 2023.

"V roce 2023 oslavíme 30 let EUREGIA a přeshraniční spolupráce v našem regionu a je nyní načase právně sjednotit naše tři EUREGIO a vytvořit tak základ pro to, abychom se mohli prezentovat navenek a v EU jako silný společný region v srdci Evropy," shodují se tři předsedové.

Stejně jako při slavnostním založení v roce 1993 se bude 30. výročí slavit v roce 2023, pokud možno, na českokrumlovském zámku. V jubilejním roce 2023 budou v regionu tří zemí probíhat další společné akce.

"Těšíme se na prohloubení naší dobré a důvěryhodné spolupráce a na to, že budeme společně čelit problémům budoucnosti" - tak znělo poselství zasedání Rady EUREGIO3.
 

Mission Statement:

EUREGIO3 – to jsme my EUROREGIONY v regionu tří zemí Německo – Rakousko – Česká republika. Jako silný partner se zasazujeme o rozvoj našeho regionu v srdci Evropy. Projednáváme, doprovázíme a podporujeme přeshraniční a evropské projekty, které jsou zároveň lokálními projekty a dále rozvíjejí náš region.

Podílíme se na formování aktivní politiky příhraničních oblastí a stavíme přitom na síti angažovaných lidí a organizací.

Jako společný region tří zemí sázíme na všech úrovních – komunální, občanské , turistické, ekonomické, kulturní, sociální a mentální - na přeshraniční, vysoce kvalitní a dopadově orientovaný přístup

SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST.


[Translate to Czech:] Gabriele Lackner-Strauss, Sebastian Gruber und Libor Picka stellen das neue CI vor